Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků a zboží v provozovně Café & Cukrárna, Koněvova 1519/165, 13000 Praha 3 a prostřednictvím e-shopu www.cafeacukrarna.cz. 

 

Základní obecné informace

Prodávající má povinnost vyjádřit se ke každé objednávce do 18 hodin od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou až po kontaktování naším pracovníkem sms zprávou nebo telefonicky nebo emailem a zkontrolování správnosti údajů. Za potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovaný email.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a majitel provozovny se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Prodávající má právo v odmítnout objednávku v následujících případech:

  • v případě pozdního objednání (v tomto případě bude navržen náhradní termín dodání)
  • z důvodů naplnění výrobní kapacity
  • z důvodu nejasných kontaktních či dodacích údajů nebo v případě nemožnosti kontaktovat kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou emailovou adresu, telefonické spojení a uvést datum vyzvednutí objednávky v naší provozovně.

V případě, že kupující požaduje dopravu objednaného zboží, lze tak učinit pouze po předchozí telefonické domluvě s majitelem provozovny. Doprava zboží není součástí standardních služeb e-shopu www.cafeacukrarna.cz. Cena za dopravu je uvedena v sekci informace o doručení.

Kupující je povinen odebrat  a zaplatit objednané zboží. S cenou zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky. Kromě sekce Dorty/Dětské a Na přání je ve všech ostatních sekcích uvedena cena za jednotku. V sekci Dorty/Dětské a Na přání jsou některé ceny uvedeny pouze orientačně, jelikož cena dortu se vypočítává až po zvážení dortu, když je pro zákazníka dokončen. Cena za jeden kilogram dortu a přibližná váha dortu je uvedena u každé položky v těchto sekcích. V případě objednávky z těchto sekcí e-shopu se kupující dohodne předem s prodávajícím na ceně váženého dortu. Prodávající se zavazuje, že cena váženého dortu nebude překročena o více než deset procent.

Obalový materiál je obsažen v cenách dortů, zákusků, minidezertů a lahůdek. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na předání zakázky v potravinářských přepravkách. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím složení vratné kauce na zapůjčené přepravky. Ta činí 100,- za jednu přepravku. Kauce bude kupujícímu v plné výši vrácena v případě vrácení všech zapůjčených přepravek a to ve stavu umožňujícím jejich další použití. Pokud bude část přepravek vrácena poškozena nebo neúměrně znečištěna nebo nebude vrácena, má prodávající právo poměrnou část kauce zadržet.

 

Objednací a platební podmínky

Termín pro dokončení objednávky je stanoven v závislosti na obsahu objednávky. Dodací termíny na jednotlivé produkty jsou uvedeny v popisech produktů v e-shopu www.cafeacukrarna.cz.

Platební doklad si kupující vygeneruje po dokončení objednávky. Pouze v případě objednávky dortů na objednávku platební doklad předá prodávající kupujícímu při převzetí objednávky.

Způsob úhrady zboží

- hotově při převzetí, stravenkami Ticket Restaurant, Sodexo, Moje Stravenka, platebními kartami, stravenkovými kartami.

- při objednání dortů na váhu je prodávající oprávněn požadovat zálohu až do výše 60% hodnoty objednávky. V takovém případě bude vystavena kupujícímu zálohová faktura.

Zálohová faktura bude splatná dle dohodnutých podmínek. V tomto případě přichází v úvahu i platba převodem na účet prodávajícího číslo: 1874298033/0800 vedený u České Spořitelny. Požadovaný termín dokončení zakázky musí v tomto případě odpovídat reálným možnostem vyplývajícím z dohodnutého způsobu úhrady zálohové faktury a to zejména času potřebnému k odeslání platby kupujícím a připsání platby na účet prodávajícího. Nebude-li platba připsána na účet prodávajícího s takovým předstihem před termínem realizace zakázky, který odpovídá termínu dodání výrobku s nejzazším dodacím termínem z celé objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit nebo posunout termín její realizace. Platba záloh a způsob jejich úhrady je za všech okolností domlouvána mezi kupujícím a prodávajícím individuálně při potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Zboží ze sekcí Cukrovinky, Fair trade a Svíčky a ostatní zboží lze po domluvě též zaslat na dobírku. Kupujícímu je v tomto případě účtována cena zboží + poštovné a balné.

 

Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem e-shopu  www.cafeacukrarna.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující musí prodávajícího o zamýšlené reklamaci zboží informovat telefonicky nebo ve výdejním místě prodávajícího osobně, maximálně však do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek v době po převzetí zboží kupujícím. Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží vzniklé nedodržením skladovacích podmínek kupujícím nebo na vady vzniklé neopatrnou manipulací se zbožím kupujícím. Samotné vyřízení reklamace je v oprávněných případech možné pouze při osobním jednání kupujícího s prodávajícím ve výdejním místě prodávajícího a musí být realizováno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od dodání zboží kupujícímu.

 

Reklamační řád

Vztahuje se na zboží a služby zakoupené v e-shopu www.cafeacukrarna.cz a v provozovně Café & Cukrárna, Koněvova 1519/165, Praha 3, 13000.

Okamžik, do kdy je možné uplatnění reklamace, je dáno okamžikem fyzického předání zboží kupujícímu. Reklamaci je možné zahájit maximálně 24 hodin po předání zboží kupujícímu. Zejména reklamaci stavu zboží při jeho dodání je kupující povinen uplatnit v okamžiku předání zboží. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Skutečnost, že byl kupující úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje kupující provedením jednoho nebo více níže uvedených úkonů:

  • potvrzením či převzetím daňového dokladu
  • závaznou objednávkou zboží
  • fyzickým převzetím zboží

 

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit zboží. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny zboží vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V  takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 

Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu zboží v případě, že ze zboží byla již jakákoliv jeho část (myšleno část konkrétního reklamovaného kusu, ne část objednávky) spotřebována či jinak znehodnocena.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, ve výdejním místě prodávajícího a to osobně. Reklamace se zásadně nevyřizují u kupujícího, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.

Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží, včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí kupující uplatnit nejpozději při přebírání zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží, musí kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění, maximálně však do 24 hodin od převzetí zboží a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí zboží, až do uplatnění reklamace bylo zboží uloženo správným způsobem, zejména při teplotě odpovídající předpisům, upravujícím oblast výroby a skladování potravin.

O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého odborného uvážení pověřený pracovník Café & Cukrárny.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné problémy způsobené nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení použito dle výslovného požadavku kupujícího a to i přes případné upozornění prodávajícího, že požadované složení není vhodné. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující fyzickým převzetím objednaného zboží

Dorty, zákusky, minidezerty a lahůdky z provozovny Café & Cukrárna musí být skladovány při teplotách od 5 °C do 8 °C a z důvodů hrozící kontaminace jinými aromaty a mikroorganismy také odděleně od surovin či zboží jiného původu. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace.

Záruka je poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Při zjištění závadnosti objednávky týkající se chutí či složení zboží je kupující povinen neprodleně po zjištění těchto závad informovat prodávajícího na tel. č.: 722 553 609 nebo 222 587 704, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zboží. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději dva dny (48 hodin) před datem její realizace. Při stornování v kratším období před datem její realizace musí kupující uhradit náklady prodávajícího, které prodávající prokazatelně vynaložil na realizaci pozdě stornované objednávky.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a informování kupujícího o novinkách a obchodních nabídkách prodávajícího prostřednictvím zasílání hromadných e-mailů. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujícího je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Žádost o odstranění osobních údajů z databáze lze poslat elektronicky na [email protected]. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách, obchodních nabídkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2014